Nguyễn , T. H., Nguyễn , Đức L. . và Đào , K. H. . (2023) “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU TRONG CHUYỂN DẠ ĐẺ CỦA PHƯƠNG PHÁP GÂY TÊ NGOÀI MÀNG CỨNG CÓ LÀM THỦNG MÀNG CỨNG CHỦ ĐỘNG (DPE)”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7114.