Nguyễn , C. T. ., Lê, Đình T. ., Nguyễn , B. H. P. ., Trần , X. T. ., Nguyễn , M. T. . và Nguyễn , V. P. . (2023) “BIẾN CHỨNG SAU ĐIỀU TRỊ NÚT VÒNG XOẮN KIM LOẠI VỠ PHÌNH ĐỈNH ĐỘNG MẠCH THÂN NỀN: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7119.