Nguyễn , V. A. . và Lê , H. L. H. . (2023) “ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ VÀ TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA CÁC VI KHUẨN THUỘC CHI PROTEUS PHÂN LẬP TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7159.