Nguyễn , M. Q. ., Nguyễn , P. H. . và Trần , T. L. . (2023) “CƠ CẤU NGUYÊN NHÂN TỬ VONG TẠI CỘNG ĐỒNG Ở HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2022”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7163.