Nguyễn , S. T. ., Hoàng , N. P. L. . và Lê, Đức T. . (2023) “SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM NHÂN TRẮC CỦA HỌC SINH DÂN TỘC KINH, TÀY, DAO TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỦA TỈNH TUYÊN QUANG, NĂM 2021”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7167.