Trần , T. A. ., Trần, K. T., Phùng, Q. D. ., Nguyễn , T. P. . và Trần , H. A. . (2023) “CHOLESTEATOMA VÀ RĂNG LẠC CHỖ TRONG XOANG HÀM: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 531(2). doi: 10.51298/vmj.v531i2.7176.