Nguyễn, T. H. . (2024) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ RÒ ĐỘNG MẠCH MÀNG CỨNG XOANG HANG GIÁN TIẾP BẰNG CAN THIỆP NỘI MẠCH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8345.