Nguyễn, T. L. A. ., Đỗ , T. T. H. . và Đàm , T. T. . (2024) “SỰ HÀI LÒNG VỀ MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP LÝ THUYẾT VÀ LÂM SÀNG CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8360.