Bạch , Q. K. ., Bùi , T. V. N., Nguyễn, H. T. . và Vũ , Đức B. . (2024) “NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH VI KHUẨN - VI NẤM GÂY NHIỄM TRÙNG HUYẾT TẠI VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TW GIAI ĐOẠN 2019 - 2021”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8362.