Nguyễn, Q. R., Lại, B. N., Lê, N. T. và Phạm, N. Q. (2024) “KẾT QUẢ TÁI TẠO KHUYẾT HỔNG XƯƠNG HÀM DƯỚI BẰNG VẠT XƯƠNG MÁC CÓ SỬ DỤNG MÁNG HƯỚNG DẪN PHẪU THUẬT”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8465.