Đỗ, T. D., Lê, V. T. và Lương, T. H. T. (2024) “ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI Ở NGƯỜI BỆNH UNG THƯ TUYẾN GIÁP ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8467.