Lâm, V. N. và Nguyễn, H. T. (2024) “ĐIỀU TRỊ PHỒNG ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG – CHẬU BẰNG KỸ THUẬT CAN THIỆP NỘI MẠCH BẢO TỒN ĐỘNG MẠCH CHẬU TRONG ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8472.