Nguyễn, Đỗ N. và Nguyễn, D. T. (2024) “SUY CẦU NỐI ĐỘNG – TĨNH MẠCH DÙNG CHẠY THẬN CHU KỲ SỰ PHỨC TẠP VÀ KẾT QUẢ XỬ TRÍ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8474.