Tống, Đức P. và Phạm, Q. M. (2024) “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT ĐƯỜNG THỞ CỦA MASK THANH QUẢN DẠ DÀY TRONG THỦ THUẬT NỘI SOI TIÊU HÓA TRÊN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8476.