Nhuien, V. K., Mai, Q. T. và Nguyễn, V. H. (2024) “LÁC NGOÀI PHÂN KỲ QUÁ MỨC: ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8490.