Trần, T. H. P., Nguyễn, T. H. và Trần, N. M. (2024) “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC THÀNH TĨNH MẠCH TINH Ở NGƯỜI BỆNH GIÃN TĨNH MẠCH TINH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8498.