Nguyễn, T. H. T. và Trần, T. H. (2024) “THỰC HÀNH LIÊN QUAN ĐẾN HIV/AIDS CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8499.