Phan, H. G., Vũ, Đức T., Vũ, Đăng L., Trương, H. Đức và Trịnh, Đình H. (2024) “NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ TRĨ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NÚT MẠCH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8501.