Nguyễn, T. T. U., Đinh, X. H. và Nông, P. M. (2024) “ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG TỈNH PHÚ THỌ”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8508.