Đào, M. H., Đặng, T. V. H. và Đỗ, G. T. (2024) “ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI CỦA MỘT SỐ CHỈ SỐ TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI Ở BỆNH NHÂN TRƯỚC VÀ TRONG VÒNG 3 THÁNG ĐẦU SAU GHÉP THẬN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8512.