Phạm, N. X. N., Nguyễn, T. B. và Nguyễn, N. L. M. A. (2024) “KHẢO SÁT CÁC BỆNH CẢNH LÂM SÀNG Y HỌC CỔ TRUYỀN TRÊN NGƯỜI BỆNH MẤT NGỦ KHÔNG THỰC TỔN HẬU COVID-19”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(2). doi: 10.51298/vmj.v535i2.8513.