Nguyễn , V. T. ., Trần, H. T. . và Hà, T. H. (2024) “LIỆU PHÁP NHŨ TƯƠNG LIPID 20% ĐƯỜNG TĨNH MẠCH TRONG ĐIỀU TRỊ NGỘ ĐỘC CẤP”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8547.