Nguyễn , T. D. ., Nguyễn , D. L. ., Bùi , V. G. . và Nguyễn , T. L. . (2024) “GIÁ TRỊ CỦA PHƯƠNG PHÁP SINH THIẾT LÕI CÁC TỔN THƯƠNG TUYẾN VÚ CÓ VÔI HÓA NGHI NGỜ DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8553.