Bạch , Q. K. ., Nguyễn , B. K. ., Võ , T. T. B. . và Đào , P. T. H. . (2024) “MỐI LIÊN QUAN GIỮA KẾT QUẢ CHIMERISM VÀ MỘT SỐ BIẾN CHỨNG SAU GHÉP TẾ BÀO GỐC ĐỒNG LOÀI ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH MÁU TẠI VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2010 - 2021”, Tạp chí Y học Việt Nam, 535(1). doi: 10.51298/vmj.v535i1.8564.