Nguyễn , H. P., Phùng , N. T. N. và Đỗ , C. V. . (2024) “CHỈ ĐỊNH VÀ KẾT QUẢ LỌC MÁU LIÊN TỤC Ở TRẺ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8879.