Hồ , V. H. ., Trần , T. T. T., Nguyễn , T. K. . và Nguyễn , T. Đạt . (2024) “ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TRONG SỬ DỤNG BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LONG KHÁNH NĂM 2023”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8889.