Trần, T. H. (2024) “TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG VIÊM TỦY CẮT NGANG HẬU NHIỄM HIẾM GẶP VÀ ĐỐI CHIẾU Y VĂN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8896.