Phan , Đình P. . và Nguyễn , M. H. . (2024) “GIÁ TRỊ CỦA NGHIỆM PHÁP ADENOSINE TRONG CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT CƠN AVNRT VÀ AVRT XUÔI CHIỀU (ORT)”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8898.