Trịnh, H. A. ., Đinh , D. H. . và Trịnh , Đình H. . (2024) “NHẬN XÉT SỰ CẢI THIỆN SỨC KHOẺ QUANH RĂNG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8906.