Nguyễn , T. G. ., Nguyễn , T. H. . và Nguyễn , M. T. . (2024) “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, X-QUANG, MÔ BỆNH HỌC VÀ HOÁ MÔ MIỄN DỊCH U THẦN KINH NỘI TIẾT PHỔI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 536(2). doi: 10.51298/vmj.v536i2.8912.