Cung, H. S., Trần, T. H. L., Trần, V. H. và Lý, M. Đức (2024) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẬT KHÚC XẠ BẰNG PHẪU THUẬT CLEAR”, Tạp chí Y học Việt Nam, 537(2). doi: 10.51298/vmj.v537i2.9193.