Bạch, Q. K., Nguyễn, H. T., Bùi, T. V. N., Nguyễn, Q. N. và Vũ, D. H. (2024) “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỂU TRỊ NHIỄM KHUẨN HUYẾT DO E. COLI VÀ K. PNEUMONIAE TRÊN BỆNH NHÂN LƠ XÊ MI NGƯỜI LỚN TẠI VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG 2018-2020”, Tạp chí Y học Việt Nam, 537(2). doi: 10.51298/vmj.v537i2.9194.