Nguyễn, H. B. và Nguyễn, C. T. (2024) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CƯƠNG DƯƠNG BẰNG SÓNG XUNG KÍCH SAU MỘT THÁNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 537(2). doi: 10.51298/vmj.v537i2.9200.