Đỗ, T. N. và Phạm, N. Đông (2024) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U BÌ KẾT GIÁC MẠC BẰNG PHẪU THUẬT GHÉP GIÁC MẠC LỚP TRƯỚC SÂU”, Tạp chí Y học Việt Nam, 537(2). doi: 10.51298/vmj.v537i2.9202.