Đinh, V. H., Huỳnh, N. L. và Nguyễn, Đình K. (2024) “ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH CỤC BỘ PHỨC TẠP”, Tạp chí Y học Việt Nam, 537(2). doi: 10.51298/vmj.v537i2.9213.