Phạm, T. H. Y., Đinh, T. L. và Lại, T. H. (2024) “TÁC DỤNG GIẢM ĐAU CỦA THỦY CHÂM GALANTAMINE KẾT HỢP ĐIỆN CHÂM VÀ ‘THÂN THỐNG TRỤC Ứ THANG’ TRONG ĐIỀU TRỊ ĐAU THẦN KINH TỌA DO THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM”, Tạp chí Y học Việt Nam, 537(2). doi: 10.51298/vmj.v537i2.9217.