Bùi, M. A., Trần, X. T. và Vũ, T. T. (2024) “BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VẠT THẦN KINH HIỂN CÓ MẠCH NUÔI TRONG ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG THẦN KINH NGOẠI BIÊN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 537(2). doi: 10.51298/vmj.v537i2.9225.