Phạm, T. A., Trương, M. C. và Trịnh , H. P. (2024) “ BÁO CÁO CA LÂM SÀNG U MÁU GAN KHỔNG LỒ TẠI BỆNH VIỆN K”, Tạp chí Y học Việt Nam, 537(2). doi: 10.51298/vmj.v537i2.9231.