Phạm, N. H. và Trần, C. D. L. (2024) “ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÁI PHÁT CỦA BỆNH NHÂN SAU CẮT GAN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẾ BÀO GAN”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9572.