Đặng, T. T., Đỗ, T. C., Lê, T. D., Phạm, H. Đức và Đào, X. H. (2024) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SAU ĐIỀU TRỊ U CƠ TRƠN TỬ CUNG ĐƯỜNG KÍNH TRÊN 8CM CÓ TRIỆU CHỨNG BẰNG NÚT MẠCH QUA ĐƯỜNG ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9582.