Nguyễn, X. B., Nguyễn, N. B., Nguyễn, N. B. và Đặng, H. A. (2024) “ĐÁNH GIÁ TÍNH GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐO SỰ KỲ THỊ TRẦM CẢM, RỐI LOẠN LO ÂU TRÊN GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9588.