Nguyễn, T. Đức, Nguyễn, T. P. và Nguyễn, H. K. (2024) “PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN ĐÔNG MÁU RẢI RÁC NỘI MẠCH CẤP ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU – BỆNH VIỆN K”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9590.