Trần, N. Q., Lê, X. T. và Nguyễn, B. K. (2024) “KẾT QUẢ GẠN TÁCH KHỐI BẠCH CẦU HẠT TẠI VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU TW GIAI ĐOẠN 2017-2023”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9595.