Đinh, T. Y. và Nguyễn, T. T. (2024) “THAY ĐỔI NHẬN THỨC VỀ ĐỘT QUỴ NÃO CỦA NGƯỜI CAO TUỔI TẠI XÃ GIAO LẠC - GIAO THỦY NAM ĐỊNH SAU CAN THIỆP GIÁO DỤC SỨC KHỎE”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9602.