Nguyễn, H. N. và Nguyễn, Q. Ân (2024) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHỐI HỢP GƯƠNG TRỊ LIỆU TRONG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BÀN TAY TRÊN BỆNH NHÂN LIỆT NỮA NGƯỜI”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9605.