Hoàng, M. N. và Trần, H. Q. (2024) “BẢO TỒN GIẢI PHẪU MẠCH MÁU THÀNH BỤNG TRONG TẠO HÌNH THÀNH BỤNG BẰNG KỸ THUẬT SALDANHA”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9610.