Đỗ, T. T. H. và Triệu, T. H. T. (2024) “VAI TRÒ CỦA IGE ĐẶC HIỆU DỊ NGUYÊN TRONG CHẨN ĐOÁN CĂN NGUYÊN MÀY ĐAY MẠN TÍNH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9615.