Nguyễn, V. T. và Phan, T. L. (2024) “GIÁ TRỊ VÀ ĐỘ TIN CẬY BỘ CÂU HỎI QOLIE – 31 TRONG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH”, Tạp chí Y học Việt Nam, 538(3). doi: 10.51298/vmj.v538i3.9616.