Trần, T. B., Nguyễn, Đức T. và Lê, V. D. (2024) “ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN X QUANG HẬU COVID-19 MỨC ĐỘ NHẸ TẠI HỌC VIỆN QUÂN Y”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9781.