Trịnh , N. H. G., Nghiêm, T. M. C., Nguyễn, X. A., Đặng, Q. V. và La, V. T. (2024) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA PHÁC ĐỒ BEVACIZUMAB – mFOLFOX6 TRONG ĐIỀU TRỊ BƯỚC 1 BỆNH NHÂN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG GIAI ĐOẠN IV”, Tạp chí Y học Việt Nam, 539(2). doi: 10.51298/vmj.v539i2.9785.